نمایش دادن همه 8 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

رشد 1کپور بیضا

این خوراک دارای ترکیب یکنواخت در اجزای جیره و داشتن شکل رشد سریع و یکنواخت با ضریب تبدیل مناسب میباشد.  
 • ورزن ماهی:  20 تا  50 گرم
 • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
 • طول ماهی: زیر 5 سانتی متر
 • سایز خوراک: 2 - 1.5 میلی متر
 • دفعات غذادهی روزانه 6 بار
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4300
 • فیبر خام (حداکثر): 2%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 1
 • رطوبت (حداکثر): 10%

آغازین 2 کپور بیضا

این خوراک دارای انرژی متوسط و پروتئین بالا برای بچه ماهیان لارو تولید می گردد . استفاده از ترکیبات ریز مغذی و تقویت کننده ی سیستم ایمنی دراین خوراک باعث حفظ فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش و افزایش مقاومت بچه ماهیان در برابر استرس و عوامل بیماریزا را نیز سبب می گردد. 
 • ورزن ماهی:  2 تا 5 گرم
 • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
 • طول ماهی: زیر 5 سانتی متر
 • سایز خوراک: 1 - 1.5 میلی متر
 • حداقل پروتئین خام : 47- 49
 • دفعات غذادهی روزانه 8 بار
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4300
 • فیبر خام (حداکثر): 2%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 1
 • رطوبت (حداکثر): 10%

آغازین یک کپور بیضا

این خوراک دارای انرژی متوسط و پروتئین بالا برای بچه ماهیان لارو تولید می گردد . استفاده از ترکیبات ریز مغذی و تقویت کننده ی سیستم ایمنی دراین خوراک باعث حفظ فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش و افزایش مقاومت بچه ماهیان در برابر استرس و عوامل بیماریزا را نیز سبب می گردد. 
 • ورزن ماهی: زیر 2 گرم
 • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
 • طول ماهی: زیر 5 سانتی متر
 • سایز خوراک: 0.8 - 0.5 میلی متر
 • حداقل پروتئین خام : 47- 49
 • دفعات غذادهی روزانه 10 بار
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4300
 • فیبر خام (حداکثر): 2%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 1
 • رطوبت (حداکثر): 10%

آغازین سه صفر

این خوراک دارای انرژی متوسط و پروتئین بالا برای بچه ماهیان لارو تولید می گردد . استفاده از ترکیبات ریز مغذی و تقویت کننده ی سیستم ایمنی دراین خوراک باعث حفظ فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش و افزایش مقاومت بچه ماهیان در برابر استرس و عوامل بیماریزا را نیز سبب می گردد. 
 • ورزن ماهی: 0.2 گرم تا 0.5 گرم
 • وزن هر کیسه: 5 کیلوگرم
 • قطر خوراک: 0.5 - 0.8
 • حداقل پروتئین خام : 47- 49
 • حداقل چربی خام: 10%
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4300
 • فیبر خام (حداکثر): 2%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 1
 • رطوبت (حداکثر): 10%

آغازین دو صفر

این خوراک دارای انرژی متوسط و پروتئین بالا برای بچه ماهیان لارو تولید می گردد . استفاده از ترکیبات ریز مغذی و تقویت کننده ی سیستم ایمنی دراین خوراک باعث حفظ فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش و افزایش مقاومت بچه ماهیان در برابر استرس و عوامل بیماریزا را نیز سبب می گردد. 
 • ورزن ماهی: نیم تا 2 گرم
 • وزن هر کیسه: 10 کیلوگرم
 • قطر خوراک: 500 - 1000 میکرون
 • حداقل پروتئین خام : 51 - 53
 • حداقل چربی خام: 10%
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4300
 • فیبر خام (حداکثر): 2%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 1
 • رطوبت (حداکثر): 9%

آغازین یک صفر

این خوراک دارای انرژی متوسط و پروتئین بالا برای بچه ماهیان لارو تولید می گردد . استفاده از ترکیبات ریز مغذی و تقویت کننده ی سیستم ایمنی دراین خوراک باعث حفظ فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش و افزایش مقاومت بچه ماهیان در برابر استرس و عوامل بیماریزا را نیز سبب می گردد. 
 • ورزن ماهی: 2 تا 5 گرم
 • وزن هر کیسه: 10 کیلوگرم
 • قطر خوراک: 1000 - 1500 میکرون
 • حداقل پروتئین خام : 51- 53
 • حداقل چربی خام: 10%
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4300
 • فیبر خام (حداکثر): 2%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 1
 • رطوبت (حداکثر): 10%

آغازین 2

این خوراک دارای انرژی متوسط و پروتئین بالا برای بچه ماهیان لارو تولید می گردد . استفاده از ترکیبات ریز مغذی و تقویت کننده ی سیستم ایمنی دراین خوراک باعث حفظ فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش و افزایش مقاومت بچه ماهیان در برابر استرس و عوامل بیماریزا را نیز سبب می گردد. 
 • ورزن ماهی: 7 تا 10 گرم
 • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
 • قطر خوراک: 0.5 - 0.8
 • حداقل پروتئین خام : 47- 49
 • حداقل چربی خام: 10%
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4300
 • فیبر خام (حداکثر): 2%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 1
 • رطوبت (حداکثر): 10%

آغازین 1

این خوراک دارای انرژی متوسط و پروتئین بالا برای بچه ماهیان لارو تولید می گردد . استفاده از ترکیبات ریز مغذی و تقویت کننده ی سیستم ایمنی دراین خوراک باعث حفظ فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش و افزایش مقاومت بچه ماهیان در برابر استرس و عوامل بیماریزا را نیز سبب می گردد. 
 • ورزن ماهی: 5 تا 7 گرم
 • وزن هر کیسه: 25 کیلوگرم
 • قطر خوراک: 0.5 - 0.8
 • حداقل پروتئین خام : 52
 • حداقل چربی خام: 12.5%
 • انرژی قابل هظم (کیلوگرم / کالری): 4300
 • فیبر خام (حداکثر): 1.5%
 • فسفر قابل جذب% (حداقل): 1
 • رطوبت (حداکثر): 10%